www.pe-flex.cz
Dřevostavby, sádrokarton, zateplení

Pravidla PODZIMNÍ SOUTĚŽE

 

 

Tento materiál je jediným dokumentem, který závazně, úplně a jasně upravuje pravidla a podmínky spotřebitelské soutěže firmy PE-FLEX s.r.o. s názvem „PODZIMNÍ SOUTĚŽ“ na území České republiky.

1. Provozovatelem soutěže je:

STAVEBNINY PE-FLEX Luka nad Jihlavou

2. Organizátorem soutěže je provozovatel.

3. Spotřebitelská PODZIMNÍ SOUTĚŽ˝

(dále jen „soutěž“) je spotřebitelská soutěž, kterou provozovatel připravil jako benefit pro své zákazníky a příznivce. Soutěž bude probíhat v termínu od 11.9.2017 do 2.12.2017 10:00hod.

4. Podmínky a pravidla účasti v soutěži:

Účastníkem soutěže se může stát pouze fyzická osoba starší 18 let s trvalým pobytem a adresou pro doručování na území ČR, která v době konání soutěže při nákupu nad 500,-Kč včetně DPH vhodí lístek na kterém je uvedeno jméno a příjmení, celá adresa bydliště telefonní číslo a e-mail do zapečetěné schránky na provozovně Stavebnin PE-FLEX s.r.o. na adrese U Cihelny 850, Luka nad Jihlavou, 588 22. Slosování o výhry pak proběhne 2.12.2017 v 10,30hod dopoledne. Následně budou výherci telefonicky ihned vyrozumněni a domluví si s provozovatelem způsob předání cen. Účastnící soutěže se mohou vylosování výherců účastnit fyzicky na provozovně Stavebnin PE-FLEX s.r.o..

 

5. Způsob zařazení se do soutěže a vyplnění soutěžních náležitostí:

Pro zařazení do soutěže a získání některé z cen je účastník povinen vhodit vyplněný slosovací lístek, vztahující se k jeho osobě do k tomu určené zapečetěné schránky.Tento lístek obdrží od provozovatele při nákupu nad 500,-Kč včetně DPH. Na lístku musí být vyplněno jméno, příjmení, celá adresa svého bydliště, e-mail, telefonní číslo. Pokud lístek nebude obsahovat stanovené náležitosti bude prohlášen za neplatný a bude vyřazen ze slosování.

 

6. Výhry a vydání výher

V rámci soutěže jsou pro 3 výherce připraveny tyto výhry:

1.   místo: sud piva Vrták 50l
2.   místo: sud piva Vrták 30l
3.   místo: dva soudky piva Svijany 5l

7. Vyhlášení výsledků a předání výher

Provozovatel soutěž vylosuje a vyhlásí výsledky soutěže 2. 12. 2017 v 10:30hod v areálu stavebnin. Výsledky budou zveřejněny  na webových stránkách a na prodejně stavebnin PE-FLEX

Výhry budou výhercům předány osobně na pobočce Stavebnin PE-FLEX s.r.o.

V případě, že se výherce nepodaří kontaktovat do 20.12.2017 12:00 hod., případně doručit výhru na jím uvedenou kontaktní adresu, zaniká nárok výherce na získání výhry. Provozovatel není v žádném případě odpovědný za nedoručení výher v případě změny bydliště výherce. Takto nedoručené výhry propadají k následnému použití k dalším propagačním účelům provozovatele soutěže.

Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za jakákoliv rizika a závazky související s užíváním výher. Nebezpečí škody na výhře přechází na výherce okamžikem předání výhry výherci. Soutěžící nemůže nárokovat jinou výhru, než která mu bude vydána a nemá nárok výhru reklamovat. Výhry není možné alternativně vyplatit v hotovosti ani v jiném plnění. Vyhodnocení a vyhlášení soutěže provádí provozovatel. Pokud je výhra ve vratném obalu bude výherci účtovaná vratná záloha na tento obal.

Provozovatel soutěže si vyhrazuje právo na změnu výher, jakož i na případnou změnu pravidel v průběhu soutěže. Jakékoliv vymáhání výher nebo účasti v soutěži právní cestou je vyloučeno. V případě sporu či nejasností náleží právo rozhodování provozovateli soutěže.

8. Zpracování osobních údajů

Účastí v soutěži souhlasí účastník se zařazením všech jím poskytnutých osobních údajů (dále jen údaje) do databáze společnosti PE-FLEX s.r.o. jakožto správce (dále jen společnost), a s jejich následným zpracováním prostřednictvím zpracovatele pro marketingové účely společnosti, tj. nabízení výrobků a služeb, včetně zasílání informací o pořádaných akcích, výrobcích a jiných aktivitách, jakož i zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., a to na dobu do odvolání souhlasu. Účastník bere na vědomí, že má práva dle § 11 a 21 zák. č. 101/2000 Sb., tj. zejména že poskytnutí údajů je dobrovolné atd.. V případě pochybností o dodržování práv správcem se může na společnost obrátit a případně se s podnětem může obrátit i přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Účastníci soutěže výslovně souhlasí s tím, že je provozovatel oprávněn užít v souladu s § 12 zákona č. 40/1964 Sb., v platném znění, občanského zákoníku, uvedené jméno, příjmení a město na internetu, propagačních a reklamních materiálech organizátora nejen v souvislosti s touto soutěží a u jeho výrobků s tím, že mohou být pořizovány a zveřejňovány výše uvedeným způsobem i zvukové a obrazové záznamy účastníků soutěže, a to po dobu 5 let od ukončení soutěže.

9. Všeobecná ustanovení

Provozovatel si vyhrazuje právo s konečnou platností rozhodnout o všech záležitostech týkajících se této soutěže. Provozovatel je zároveň oprávněn soutěž kdykoliv změnit, zrušit či upravit pravidla. Vymáhání účasti a výher v soutěži soudní cestou je vyloučeno. Při nesplnění podmínek této soutěže ztrácí účastník nárok na výhru.

Výsledky soutěže jsou konečné, bez možnosti odvolání. Konečné rozhodnutí o sporných otázkách je vždy na provozovateli.

Ze soutěže jsou vyloučeni všichni zaměstnanci a obchodní zástupci provozovatele, všechny spolupracující osoby a osoby jim blízké, dle ustanovení §116 občanského zákoníku. V případě, že se výhercem stane osoba, která je zaměstnancem či obchodním zástupcem provozovatele či spolupracující osoba, anebo osoba jim blízká, výhra se neodevzdá. Stejně tak se výhra nepředá v případě, že provozovatel zjistí, anebo bude mít oprávněné podezření na spáchání podvodného, nebo nekalého jednání ze strany některého z účastníků či jiné osoby, která dopomohla danému účastníkovi k získání výhry.

Provozovatel si vyhrazuje právo v případě nutnosti měnit a upravovat pravidla soutěže. Provozovatel bude při těchto změnách zohledňovat zájem účastníků soutěže v maximální možné míře.

Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za jakákoliv rizika, škody a závazky soutěžících a třetích osob souvisejících s účastí v soutěži a získáním výher.

Realizace spotřebitelské soutěže, podle výše uvedených podmínek, se bude uskutečňovat v souladu s interním předpisem provozovatele. Jakékoli prezentace a prohlášení ohledně spotřebitelské soutěže je oprávněn poskytovat pouze provozovatel soutěže.

Tato pravidla soutěže vydal provozovatel jako závazný předpis pro realizaci spotřebitelské soutěže „PODZIMNÍ SOUTĚŽ“

Všichni účastníci soutěže jsou těmito pravidly vázáni a účastí v soutěži se je zavazují dodržovat.

V Kamenici 10.9.2017